Македонија
19. November 2018 - 8:31

Седница на собраниската Комисија за здравство

Собраниската Комсија за здравство денеска ќе одржи седница на која ќе расправа за Предлог законот за измени и дополнувања на Законот за здравствена заштита, во прво читање.

Со предложените измени треба да се обезбеди внатрешна организација на јавните здравствени установи која ќе обезбеди достапна, рационална, ефикасна и континуирана здравствена заштита, како и да се додаде АПТИС како меѓународно признат сертификат за познавање на англискиот јазик и да се избрише психолошкиот тест и тестот на интегритет за директорите на јавните здравствени установи и директорот на Управата за електронско здравство.

Дел од целите на законот е и  да се усогласат условите што треба да ги исполнуваат здравствените работници и здравствените соработници за познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската Унија со Законот за административните службеници,  основната плата и делот за успешност да се утврдува согласно колективен договор, и да се обезбедат здравствени работници со високо образование во јавните здравствени установи за непречено вршење на здравствената дејност и обезбедување на континуирана здравствена заштита, стои во образложението на Предлог законот.