Џет-Сет
13. November 2015 - 23:30

Весна Бејби: Уба­во се из­нап­ла­кав на пар­кин­гот пред „Фи­лип Вто­ри“

Таа е единс­тве­на­та што ус­пеа да го вра­ти на те­а­тар­ска­та сце­на, ма­кар за ед­на прет­ста­ва. Не­ко­гаш под­на­лу­те­ни, но се­ко­гаш при­ја­те­ли, Вес­на Пе­тру­шев­ска и Игор Џам­ба­зов под­го­тву­ва­ат ду­о­дра­ма, ко­ја ќе ја рас­ка­же нив­на­та за­ед­нич­ка при­каз­на. За да ис­пол­ни кру­гот со­вр­ше­на, цвр­ста ли­ни­ја, ре­жи­ја­та е во ра­це­те на То­ни Ми­хај­лов­ски, пишува Република.

Во интервју за новиот број на неделникот „Република“, Петрушевска вели дека иде­ја­та за нивниот иден про­ект е за­ем­на­та љу­бов, про­сту­ва­ње­то и по­чит­та.

– Тоа што му се слу­чи здрав­стве­но мно­гу ме по­го­ди за­тоа што на гна­си кои зас­лу­жу­ва­ат ни­што не им е, но на уба­ви лу­ѓе е ка­ко не­среќ­на ло­та­ри­ја. Тогаш ти е јас­но де­ка са­мо не­кол­ку­ми­на сме си важ­ни во на­ши­те жи­во­ти. Не сме са­мо за еден ден, за цел жи­вот сме… Пр­ви­от ден ко­га оти­дов да го ви­дам, уба­во се из­нап­ла­кав на пар­кин­гот пред „Фи­лип Вто­ри“, кај Жан Ми­трев. Се се­ќа­вам, му се ја­вив на Трен­да­фил, Аце, да пра­шам, па оти­дов и дре­мев на пар­кин­гот. Во тие мо­мен­ти се хра­бри­те се­бе­си де­ка сè ќе би­де во ред, а всуш­ност се пла­шиш од за­гу­ба. Се ка­чив го­ре и го ви­дов, се воздржу­вав, се сме­ев, а Игор ме те­ше­ше, ка­ква иро­ни­ја, не­ли? След­ни­от пат на ба­ра­ње на Игор дој­де и Ми­на и сè бе­ше по­лес­но, таа му да­ва­ше совети за здрав жи­вот – открива Петрушевска.